Pháp luật lao động

[PLLĐ 1] HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG HIỆN HÀNH 

I. Văn bản hướng dẫn luật Lao động Việt Nam

1. Nghị định 88/2015/NĐ – CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ – CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
2. Nghị định 95/2013/NĐ – CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
3. Nghị định 85/2015/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ 
4. Thông tư 24/2015/TT – BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển
5. Nghị định 61/2015/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật Việc làm về chính sách việc làm công, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên và Quỹ quốc gia về việc làm
6. Nghị định 53/2015/NĐ – CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
7. Nghị định 05/2015/NĐ – CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật Lao động
8. Thông tư 47/2015/TT – BLDTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ – CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật Lao động
9. Thông tư 23/2015/TT – BLDTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của nghị định số 05/2015/NĐ – CP ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật Lao động
10. Nghị định 119/2014/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều của bộ luật Lao động, luật Dạy nghề, luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo
11. Nghị định 75/2014/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
12. Nghị định 73/2014/NĐ – CP sửa đổi, bổ sung điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ – CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 của bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được phép cho thuê lại lao động
13. Thông tư liên tịch số 21/2014/TTLT – BYT – BLDTBXH sửa đổi khoản 1, điều 1 thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT – BYT – BLDTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2013 quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh tật, và bệnh nghề nghiệp
14. Nghị định 53/2014/NĐ – CP quy định việc cơ quan nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
15. Nghị định 52/2014/NĐ – CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
16. Nghị định 27/2014/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình
17. Thông tư 04/2014/TT – BLDTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
18. Nghị định 03/2014/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật Lao động về việc làm
19. Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ – CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật Lao động về việc làm
20. Nghị định 196/2013/NĐ – CP quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm
21. Thông tư số 25/2013/TT – BLDTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại, nguy hiểm
23. Thông tư số 26/2013/TT – BLDTBXH ban hành danh mục công việc không được phép sử dụng lao động nữ
24. Thông tư số 27/2013/TT – BLDTBXH quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
25. Nghị định 102/2013/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
26. Nghị định 11/2016/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (thay thế nghị định số 102/2013/NĐ – CP từ ngày 01/04/2016)
27. Nghị định 60/2013/NĐ – CP quy định chi tiết khoản 3, điều 63 của bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
28. Thông tư 11/2013/TT – BLDTBXH danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc
29. Thông tư 10/2013/TT – BLDTBXH ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc, cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên
30. Nghị định 55/2013/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành khoản 3, điều 54 của bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
31. Nghị định 49/2013/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương
32. Nghị định 122/2015/NĐ – CP quy định mức lương tối thiểu vùng với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
33. Nghị định 45/2013/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều của bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
34. Nghị định 46/2013/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật Lao động về tranh chấp lao động(quy định tiêu chuẩn, thẩm quyền bổ nhiệm hòa giải viên lao động; việc hoãn, ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động trong trường hợp hoãn, ngừng đình công)
35. Nghị định 44/2013/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
36. Nghị định 41/2013/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành điều 220 của bộ luật Lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công;

II. Văn bản hướng dẫn luật BHXH

1. Nghị định số 134/2015/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều của luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.
2. Nghị định 115/2015/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều của luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc
3. Thông tư số 59/2015/TT – BLDTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc
4. Nghị quyết số 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách hưởng Bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động
5. Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

III. Văn bản hướng dẫn luật BHYT

1. Luật BHYT sửa đổi 2014
2. Quyết định 1313/QĐ – BHXH về việc ban hành mẫu thẻ BHYT
3. Nghị định 105/2014/NĐ – CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm y tế
4. Thông tư 40/2015/TT – BYT quy định đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

IV. Văn bản hướng dẫn luật Việc làm
1. Nghị định số 28/2015/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp
2. Thông tư số 28/2015/TT – BLDTBXH hướng dẫn thực hiện điều 52 của luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ – CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp
3. Thông tư 27/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động
4. Nghị định số 61/2015/NĐ – CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm
5. Nghị định số 31/2015/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

V. Văn bản hướng dẫn luật Thuế thu nhập cá nhân
1. Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân
2. Nghị định số 65/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân
3. Thông tư số 111/2013/TT – BTC hướng dẫn thực hiện luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ – CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân
4. Thông tư số 119/2014/TT – BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT – BTC ngày 06/11/2013, thông tư số 111/2013/TT – BTC ngày 15/8/2013, thông tư số 219/2013/TT – BTC ngày 31/12/2013, thông tư số 85/2011/TT – BTC ngày 17/6/2011, thông tư số 78/2014/TT – BTC ngày 31/3/2014 và thông tư số 78/2014/TT – BTC ngày 18/6/2014 của bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
5. Thông tư số 92/2015/TT – BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
6. Công văn số 801/TCT – TNCN về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s